28 تیر 1397

جاذبه هاي گردشگري شهرستان نيشابور

 • 1: نيروگاه بادي نيشابور

  اين مكان تاريخي در روستايي به همين نام است .اين منزلگاه در نزديكي بزرگراه مشهد نيشابور است

 • 2: نيروگاه بادي نيشابور

  اين مكان تاريخي در روستايي به همين نام است .اين منزلگاه در نزديكي بزرگراه مشهد نيشابور است

 • 3: نيروگاه نيشابور

  اين مكان تاريخي در روستايي به همين نام است .اين منزلگاه در نزديكي بزرگراه مشهد نيشابور است

 • 4: نیروگاه بادی نیشابور

  اين مكان تاريخي در روستايي به همين نام است .اين منزلگاه در نزديكي بزرگراه مشهد نيشابور است

بررسی صد سال تحولات باستان شناسی نیشابور کهن

منزلگاه فخر داوود

اين مكان تاريخي در روستايي به همين نام است .اين منزلگاه در نزديكي بزرگراه مشهد نيشابور است .در گذشته جاده ابريشم از اين مكان عبور ميكرده است .